Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

Değişik şekillerde dünyadaki tüm ülkelerde uygulanan teşvikler, ülkelerin ulaşmak istedikleri belirli ekonomik ve sosyal hedefler doğrultusunda özellikle gelişmesi istenilen iktisadi faaliyetlere yönelik, kamu tarafından uygulanan maddi veya hukuki destek ve yardımlardır. Türkiye’de de sermayeyi tabana yaymak, bölgesel farklılıkları gidermek, katma değeri yüksek ve ileri teknolojilerin kullanılmasını sağlamak, yeni iş sahaları oluşturarak istihdamı artırmak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla yatırım teşvikleri uygulanmaktadır.

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne farklı bileşenler ve yapılarla da olsa yatırım teşvik sistemi uygulanmıştır. Günümüzde de Türkiye ekonomisinin kalkınmasının sürdürülmesi ve özel sektör yatırımlarının ekonomik kalkınmaya olan etkisinin artırılması amacıyla belli yatırımlar teşvik edilmektedir. Daha özel olarak, halihazırda uygulanan yatırım teşviklerinin amacı, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, destek unsurlarının etkinliğinin artırılması ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi olarak belirtilebilir.